Bế mạc phiên họp 23 Ủy ban thường vụ Quốc hội

10%