CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 23 ủy ban thường vụ Quốc hội

10%