Chính phủ kiên quyết không để Việt Nam trở thành “người vận chuyển” cho Trung Quốc

Truyền hình VnTube

10%