Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba

Hoạt động

10%