Không đóng tiền làm đường trong xóm, hai gia đình bị người dân bêu tên lên trụ điện

10%