Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Hoạt động

10%