Mắt bão Michael đổ bộ vào khu vực đất liền gần biển Mexico, Florida, vào khoảng 14 giờ ngày 10-10

10%