Những tiêu chí của nhà đầu tư đã được đáp ứng.

10%